Piazzetta
PERSONAGGI
©Takashi Hashiguchi/Shogakukan/Sunrise-TV Tokyo, Animax